Hur vi jobbar

Konsulentstödd familjehemsvård  jobbar vi med därför att det är den vårdform vi tror allra mest på. I ett konsulentstött familjehem finns vi och våra familjehemskonsulenter alltid tillgängliga på telefon för stöd och råd, dygnet runt, både för den placerade och för familjehemmet. Om något problem som uppstått inte går att lösa på telefon gör vi det på ett extra möte i familjehemmet.

Familjehemsbesök gör vi så ofta alla inblandade tycker det behövs i början av en placering. När allt börjar flyta på som det är tänkt blir det längre mellan besöken men aldrig längre än var tredje vecka (eller enligt avtal). Vid besöket träffar familjehemskonsulenten den placerade enskilt, familjehemmet enskilt och sedan har man ett gemensamt möte. Vi arbetar utifrån BBIC och ser hur långt vi har kommit i den placerades vård- och genomförandeplan och om det är något som behöver förändras i den fortsatta planeringen.